System Zarządzania Energią

Standard ISO 50001

System zarządzania energią zgodny ze standardami ISO 50001 musi stanowić integralną część całego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

Zasadniczymi cechami standardu ISO 50001 w przedsiębiorstwie jest strategiczne i systemowe podejście do zarządzania energią.

WDROŻONE ISO 50001 to proces ciągłego doskonalenia

PLANOWANIE (PLAN)

 • Zrozumienie kontekstu organizacji
 • Polityka energetyczna
 • Wskazanie zespołu i zaangażowanie Top Managementu
 • Przegląd energetyczny, Identyfikacja znaczących obszarów zużycia energii (SEUs), Ustalenie energetycznych wskaźników efektywności (EnPIs), Wyznaczenie wartości bazowych zużycia energii (EnBs)
 • Planowanie energetyczne (cele energetyczne)
 • Opracowanie Planu niezbędnych działań ukierunkowany na osiągnięcie określonych celów energetycznych oraz zgodnych ze zdefiniowaną Polityką energetyczną

WDROŻENIE (DO)

 • Implementacja założonego Planu, działań operacyjnych i wsparcia,
 • Zapewnienie skutecznej komunikacji, w szczególności dokumentacji
 • Zapewnienie kompetencji (szkolenia)
 • Uwzględnianie aspektów efektywności energetycznej w projektowaniu i kwestiach zamówień nowych przedsięwzięć

KONTROLING (CHECK)

 • Monitoring i raportowanie
 • Analiza i ocena efektywności energetycznej
 • Audyt wewnętrzny i ocena systemu zarządzania energią (SZE), w szczególności kontrola dokumentacji
 • Wskazanie niezgodności
 • Opracowanie działań korygujących i zapobiegających
 • Ocena zgodności z wymogami prawa

DZIAŁANIE (ACT)

 • Przeprowadzenie działań ukierunkowanych na eliminację niezgodności
 • Ciągłe podnoszenie celów energetycznych
 • Ciągła Optymalizacja Systemu Zarządzania Energią (SZE)
 
 
ISO 50001:2018

Proces ciągłego doskonalenia w nowym wydaniu

 • Struktura Wysokiego Poziomu (High Level Structure) – umożliwia łatwiejszą integrację z innymi certyfikatami zarządzania np. ISO 9001 czy ISO 14001

 • Znacząco podniesiono rolę głównego kierownictwa

 • Doprecyzowane definicje np. wskaźników wyniku (EnPI), energii bazowej (EnB) i innych.

ISO 50001 – ETAPY WDROŻENIA Z ABZ

Etap 0 - Zespół
Etap 1 - Wykonanie przeglądu wstępnego
Etap 2 - Przeprowadzenie przeglądu energetycznego – audyt energetyczny
Etap 3 - Doradztwo w procesie wdrożenia SZE – Systemu Zarządzania Energią
Etap 4 - Wykonanie „zerowego audytu wewnętrznego” SZE
Etap 5 - Przygotowanie do certyfikacji
Etap 6 - Certyfikacja

Etap 0 – Powołanie zespołów:  (Zadanie realizowane wew) 

 • Zespół (wraz z doradcami zewnętrznymi) odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie SZE (włącznie z udziałem w certyfikacji)
 • Top managenet – prezentuje aktywne zaangażowanie (leadership)
 • Grupy aktywnych (na różnych poziomach) użytkowników SZE
 • Zespół lub osoba odpowiedzialna za skuteczne funkcjonowanie SZE, w szczególności audyty wewnętrzne

Etap 1 – Wykonanie przeglądu wstępnego ( ABZ)

 • Analiza obszaru organizacyjnego powołanego ds. SZE oraz zaproponowanie koniecznych zmian w zakresie organizacyjnym,
 • Przegląd polityki energetycznej przedsiębiorstwa i celów energetycznych oraz jej ocena a w przypadku jej braku zaproponowanie rozwiązań w tym zakresie,
 • Identyfikacja zużywanych mediów energetycznych,
 • Identyfikacja obszarów zużycia energii i wstępna ocena wskaźników efektywności energetycznej,
 • Identyfikacja systemów sterowania pomiarów i monitoringu w zakresie zużycia energii

Etap 2 – Przeprowadzenie przeglądu energetycznego – audyt energetyczny ( ABZ)

 • Identyfikacja nośników energii i pochodnych w przedsiębiorstwie,
 • Ocena aktualnego stanu technicznego urządzeń, instalacji i budowli,
 • Ocena poziomu eksploatacji procesów technologicznych i instalacji zużywających energię, Identyfikacja źródeł strat energii w procesach i poszczególnych instalacjach,
 • Określenie rzeczywistego poziomu odniesienia w stosunku do aktualnych rozwiązań technicznych,
 • Analiza wskaźników technicznych pracy urządzeń na podstawie danych projektowych, eksploatacyjnych i pomiarowych,
 • Propozycje przedsięwzięć w celu poprawy efektywności energetycznej procesów i instalacji,
 • Propozycje w zakresie monitoringu zużycia energii dla kontroli poprawy efektywności energetycznej,
 • Analizy techniczno-ekonomiczne rekomendowanych przedsięwzięć,
 • Efekt ekonomiczny, energetyczny i ekologiczny proponowanych przedsięwzięć,
 • Wyznaczenie energii bazowej,
 • Wyznaczenie energii po zastosowaniu proponowanych rekomendacji

Etap 3 – Doradztwo w procesie wdrożenia SZE – Systemu Zarządzania Energią ( ABZ)

 • Opracowanie procesu i procedur SZE
 • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania SZE,
 • Opracowanie propozycji integracji SZE z istniejącymi systemami zarządzania
  i procedurami w przedsiębiorstwie,
 • Opracowanie założeń i wybór rozwiązania wspierającego SZE (np. ISEE),
 • Szkolenia zespołu ds. SZE
 • Opracowanie procedur i modelu audytu wewnętrznego SZE

Etap 4 –  Wykonanie „zerowego audytu wewnętrznego” SZE (Sugerujemy wykonanie tego etapu z pomocą innej firmy)


Etap 5 – Przygotowanie do certyfikacji (z ABZ)

 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia pierwszego
  przeglądu SZE,
 • Rozpoczęcie wdrożenia rozwiązania wspierającego SZE (np. ISEE24.pl)
 • Wykonanie ostatecznych audytów sprawdzających,
 • Wdrożenie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności   energetycznej wg nowych procedur SZE
 • Udział w procesie certyfikacji

Etap 6 – Certyfikacja (wyspecjalizowana w certyfikacji firma)

ISO 50001 – przykładowy harmonogram

Etap 0 - Zespół (1miesiąc)
Etap 1 (2 miesiące) - Wykonanie przeglądu wstępnego
Etap 2 (4 miesiące) - Przeprowadzenie przeglądu energetycznego – audyt energetyczny
Etap 3 (3 miesiące) - Doradztwo w procesie wdrożenia SZE – Systemu Zarządzania Energią
Etap 4 (1miesiąc) - Wykonanie „zerowego audytu wewnętrznego” SZE
Etap 5 (3-6 miesięcy) - Przygotowanie do certyfikacji
Etap 6 (1 miesiąc) - Certyfikacja

Zaufali nam

0
Przeprowadzonych audytów dla dużych i średnich firm w Polsce
0 mln
dofiansowan i oszczednosci w zuzyciu energii i paliw pozyskanych dla naszych klientów
JESTEŚ ZAINTERESOWANY

Wdrożeniem ISO 50001?

Materiały dodatkowe

Pobierz dodatkowe materiały PDF ze szczegółami naszych usług

Pobierz PDF
Zaproponuj Spotkanie