Efektywność energetyczna przedsiębiorstw

Co to jest efektywność energetyczna?

Efektywność energetyczna – definicja i aspekty prawne (*): stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

*)  W Polsce aspekty związane z efektywnością energetyczną reguluje Ustawa o efektywności energetycznej z maja 2016 roku z późniejszymi zmianami.

Ustawa opiera się na założeniach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2012/27/UE.

W grudniu 2018 roku opublikowano nową Dyrektywę PEiR(UE) 2018/2002 w wyniku, której planowana jest również aktualizacja obowiązującej Ustawy o efektywności energetycznej.

Dyrektywa EED – 2018

Kluczowym przesłaniem nowej dyrektywy EED – 2018 jest wniosek, iż:

„Efektywność energetyczną należy uznać za kluczowy element i jedno z głównych kryteriów przyszłych decyzji inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii.”

W dyrektywie EED – 2018 zakłada zwiększenie efektywności energetycznej o min. 32,5% do 2030 roku (w odniesieniu do prognoz opracowanych w 2007 r. przewidujących zużycie dla 2030 r. ).

Przy wdrażaniu dyrektywy 2012/27/UE zmienionej dyrektywą (2018) i przyjmowaniu innych środków w zakresie efektywności energetycznej państwa członkowskie powinny zwracać szczególną uwagę na synergie między środkami w zakresie efektywności energetycznej a efektywnym wykorzystywaniem zasobów naturalnych zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

CO TO JEST

Gospodarka o obiegu zamkniętym 

to nowa strategia rozwoju gospodarczego – to innowacyjne podejście zakłada przejście od modelu linearnego, opartego na schemacie „weź – wytwórz – wyrzuć”, do modelu cyrkularnego, w którym odpady, jeśli powstają, stają się surowcem.

Przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet „Circular Economy” jest kolejnym krokiem w celu realizacji polityki Zero Waste i wiele na to wskazuje, że tym razem ambitne plany mogą stać się rzeczywistością.

DLACZEGO

Warto podnosić efektywność energetyczną

Koszty energii nie będę spadać. W Polsce 60% elektrowni jest starsza niż 30 lat i w zdecydowanej większości opiera się o paliwo węglowe. Koszt ich modernizacji i budowy nowych będzie przenoszony na ceny energii. Nie bez znaczenia będzie również stale rosnące zapotrzebowanie na energię, w szczególności elektryczną.

Czy zabraknie nam paliw kopalnianych (nośników energii)? – TAK, to tylko kwestia czasu i ekonomii (30-50 lat).

Czy mamy alternatywę? – TAK: poprawa efektywności energetycznej, OZE (odnawialne źródła energii), nowe – innowacyjne technologie, wdrażanie gospodarki w modelu obiegu zamkniętego.

ILOŚĆ ENERGII, KTÓRA DOCIERA DO ZIEMI ZE SŁOŃCA W PRZECIĄGU 1 GODZINY
=
ILOŚĆ ENERGII ZUŻYWANEJ PRZEZ CZŁOWIEKA W SKALI 1 ROKU.

Najważniejsze korzyści z podnoszenia efektywności energetycznej (stanowiącej odwrotność energochłonności):

Skutecznie wdrożona wyższa efektywność energetyczna jest najtańszym „źródłem” energii (na podstawie danych analitycznych z American Council for an Energy-Efficient Economy). Oznacza to, iż koszt jednostkowy zaoszczędzonej energii jest znacznie niższy niż jej produkcja i dystrybucja z elektrowni węglowych, gazowych, atomowych ale również OZE.

JAK

Wdrażamy najwyższą efektywność energetyczną

Wymiana oświetlenia, termomodernizacja, systemy odzysku energii, instalacja sterowania zasilania z systemem falowników, kompensacja mocy biernej, systemy automatyki, systemy monitoringu on-line – które działania podnoszące efektywność energetyczną mają sens w przedsiębiorstwie?

Fotowoltaika, pompy ciepła, elektrownie wiatrowe, układy kogeneracji lub trigeneracji, inne – jakie Odnawialne Źródło Energii (OZE) wybrać?

Czy i w jaki sposób można uzyskać dofinansowanie?

Jest bardzo wiele czynników mających wpływ na skuteczne podnoszenie efektywności energetycznej.

ABZ Energia pomaga uzyskać najwyższą (zasadną) efektywność energetyczną.

Nasza oferta jest kompleksowa jednak w zależności od typu i oczekiwań Klienta, nasze usługi oferujemy w jednym z trzech wariantów – modelach podnoszenia efektywności energetycznej:  

MODEL 1:

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa lub Ekspercki Przegląd Efektywności Energetycznej oraz wdrażanie rekomendacji z audytu.

Model kierowany do przedsiębiorstw chcących mieć opracowany, co kilka lat, plan poprawy efektywności energetycznej oraz skutecznie wdrażać zawarte w nim rekomendacje.

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa – dedykowany do Firm Dużych (dodatkowo spełnia wymagania audytu obowiązkowego – zgodnego z ustawą o efektywności energetycznej)

Ekspercki Przegląd Efektywności Energetycznej – usługa kierowana do MŚP, które chcą podnosić efektywność energetyczną.

CYKL powtarzamy co 3-4 lata

MODEL 2:

ISO 50001 – proces ciągłego doskonalenia w podnoszeniu efektywności energetycznej

Model kierowany do przedsiębiorstw dysponujących kompetencjami oraz chcących w sposób ciągły i uporządkowany wdrażać podnoszenie efektywności energetycznej.

Oferta ABZ Energia obejmuje przygotowanie Przedsiębiorstwa do wdrożenia normy ISO 50001, w szczególności poprzez przeprowadzenie Przeglądu energetycznego, Identyfikację znaczących obszarów zużycia energii (SEUs), Ustalenie energetycznych wskaźników efektywności (EnPIs), wyznaczenie Wartości Bazowych zużycia energii (EnBs)  

WDROŻONE ISO 50001 to proces ciągłego doskonalenia:


MODEL 3:

ISEE – Inteligentny monitoring i sterowanie efektywnością energetyczną w modelu usługowym

Usługa ISEE to:

  • system monitoringu z inteligentną interpretacją danych;
  • oszczędności energetyczne na poziomie 10%, 20%, 30% i przekładające się na wymierne korzyści ECO’nomiczne i ECO’logiczne;
  • działanie w konwencji opartej o ISO 50001 (bez konieczności wdrażania tej normy);
  •  innowacyjny pakiet: automatyczne rekomendacje, inteligentne systemy sterowania, wiedza ekspertów od efektywności energetycznej;
  • system czytelny dla każdego, gotowy do użycia „od ręki”.
  • niski koszt w rozliczeniu abonamentowym.

 

ISEE to inteligentne rozwiązanie funkcjonujące wg schematu:

Chcesz się dowiedzieć więcej o ISEE

Zaufali nam

JESTEŚ ZAINTERESOWANY

Poprawieniem efektywności energetycznej

Materiały dodatkowe

Pobierz dodatkowe materiały PDF ze szczegółami naszych usług

Pobierz PDF