Co oznacza przystąpienie do programu Science Based Targets initiative „SBTi”

Strategia dekarbonizacji wg. standardu Science Based Targets Initiative „SBTi”

Science Based Targets Initiative (SBTi) jest globalnym przedsięwzięciem. Powołano je w 2015 r., jako partnerstwo międzynarodowych organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Tymi organizacjami są: Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) i WWF. Ma ono na celu pomoc prywatnym przedsiębiorstwom w przechodzeniu na gospodarkę bezemisyjną poprzez wspieranie ich w procesie opracowywania strategii dekarbonizacji, zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego (zawarte w grudniu 2015 r. podczas COP21 otworzyło nowy etap działań na rzecz klimatu, ustanawiając cel utrzymania globalnego wzrostu temperatury w tym stuleciu na poziomie znacznie poniżej 2°C względem poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz kontynuowania wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C). 

SBTi jest to usystematyzowana procedura dekarbonizacji i coraz chętniej wybierana przez przedsiębiorstwa z uwagi na jasne kryteria, przejrzystość i wykorzystywanie najnowszych osiągnięć nauki o klimacie.

Obecnie już ponad 5 000 podmiotów z całego świata dołączyło do inicjatyw Science Based Targets Initiative. Co ważne Każda organizacja, bez względu na sektor czy skalę działania, ma możliwość przystąpienia do inicjatywy.

Podmioty zainteresowane dołączeniem do inicjatywy przechodzą przez pięciostopniowy proces:

ETAPY strategii dekarbonizacji wg standardu SBTi (Science Based Targets Initiative)

(1) Zaangażuj się
(2) Opracuj cel
(3) Zgłoś cel do SBTi
(4) Opublikuj swój cel
(5) Cyklicznie udostępniaj swoje efekty
Zobowiązanie – wyrażenie zainteresowania zamiarem wyznaczenia celu opartego o wiedzę naukową w ciągu dwóch lat od wysłania zobowiązania (czas realizacji: do 2 tygodni)
Wypracowanie strategii dekarbonizacji (w tym celów dekarbonizacji) zgodnej z kryteriami SBTi (czas realizacji: do 3 miesięcy)
Weryfikacja – wysłanie aplikacji w celu walidacji celu przez SBTi (czas realizacji: do 1 miesiąca)
Komunikacja – publiczna publikacja informacji o wyznaczeniu celu zgodnie z metodologią SBTi
Ujawnianie – coroczna publikacja emisji organizacji, wraz z informacją o postępie w realizacji przyjętego zobowiązania

Dlaczego warto redukować Ślad Węglowy?

Opracowanie strategii redukcji Śladu Węglowego, umożliwi poznanie realnych możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz uświadomienie, które obszary mają największy wpływ na zanieczyszczenie środowiska.

Zoptymalizowanie procesu produkcyjnego / usługowego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej.

Dokładne określenie swojej pozycji na rynku względem innych podobnych zakładów / produktów na poziomie ekologicznym.

Możliwość bycia firmą „transparentną”, zaufaną i konkurencyjną – w nowym wymiarze Śladu Węglowego  (CF).

Możliwość opracowania charakteryzującej się niskim Śladem Węglowym (CF) „zielonej” koncepcji planowania i projektowania, ograniczenia zużycia surowców i zintensyfikowania współpracy z dostawcami o niskim bilansie emisji CO2.

Spełnianie oczekiwań najbardziej wymagających klientów w celu zdobycia pozycji lidera rynku i zwiększenia świadomości konsumentów w zakresie ochrony środowiska.

Możliwość używania niezależnego wyróżniania i oznakowania weryfikacyjnego w marketingu i komunikacji.

Jak wynika z globalnych badań, coraz częściej inwestorzy i inni interesariusze wymagają od organizacji informacji dotyczącej wielkości Śladu Węglowego. Obliczenie Śladu Węglowego organizacji stało się częścią Corporate Social Responsibility (CSR) – możliwość wpisania danych z obliczeń do strategii odpowiedzialnego biznesu.

Coraz większą rolę zyskują także raitingi ESG (np. CDP, SMETA, EcoVadis), z których interesariusze korzystają w celu przygotowania analiz i ocen.

Obowiązek uwzględniania informacji o emisjach firmy w raportowaniu niefinansowym będzie dotyczył wszystkich spółek zatrudniających powyżej 250 pracowników (począwszy od raportowania za rok finansowy 2023).

JESTEŚ ZAINTERESOWANY

Opracowaniem Strategii Dekarbonizacji wg standardu SBTi? Zapraszamy do kontaktu: