Obliczamy Ślad Węglowy przedsiębiorstwa oraz produktu lub usługi, w trzech zakresach:

ZAKRES 1

Emisje bezpośrednie powstałe w szczególności w wyniku spalania paliw w instalacjach stacjonarnych lub mobilnych oraz w samochodach należących do floty organizacji.

ZAKRES 2

Emisje pośrednie powstałe w wyniku wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej dostarczanej do przedsiębiorstwa przez dostawcę energii.

ZAKRES 3

Inne emisje pośrednie, związane z łańcuchem dostaw towarów lub usług. W szczególności w wyniku: wydobycia czy wytworzenia surowców lub półproduktów, zagospodarowania odpadów produkcyjnych, wykorzystywania wyprodukowanych produktów po zakończonym cyklu życia.

Co oznacza

Ślad Węglowy?

Ślad Węglowy (CF – Carbon Footprint) określa całkowitą emisją gazów cieplarnianych (GHG) przez organizację lub produkt,  w określonym czasie (dla organizacji) lub podczas pełnego cyklu życia (dla produktu). Zawsze jest on wyrażony jako ekwiwalent dwutlenku węgla, a w przypadku produktu wyrażany wskaźnikiem na jednostkę funkcjonalną (CO2e / jednostka funkcjonalna).

Gazy cieplarniane:

  • dwutlenek węgla (CO2),
  • metan (CH4),
  • podtlenek azotu (N2O),
  • fluorowęglowodory (HFC),
  • perfluorowęglowodory (PFC),
  • sześciofluorek siarki (SF6).

Ślad Węglowy pomaga porównywać podobne produkty w oparciu o ich efektywność środowiskową w łańcuchu wartości. Dlatego w obliczaniu śladu węglowego tak istotne jest opieranie się na międzynarodowych lub krajowych standardach i wytycznych. Warto opierać się na „ZALECENIACH KOMISJI (UE) 2021/2279 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie stosowania metod oznaczania śladu środowiskowego do pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej”. Istotną podstawą powinna stanowić norma „PN-EN ISO 14067 – Gazy cieplarniane. Ślad węglowy wyrobów. Wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji” oraz Protokół Gazów Cieplarnianych (GHG Protocol). 

Opieranie się na standardach zapewni oczekiwaną porównywalność.

Dlaczego warto obliczać i redukować Ślad Węglowy

Poznanie realnej wielkości emisji gazów cieplarnianych podczas procesu produkcji każdego produktu oraz uświadomienie, który element ma największy wpływ na zanieczyszczenie środowiska.

Zoptymalizowanie procesu produkcyjnego / usługowego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej.

Dokładne określenie swojej pozycji na rynku względem innych podobnych zakładów / produktów na poziomie ekologicznym,

Możliwość bycia firmą „transparentną”, zaufaną i konkurencyjną (w nowym wymiarze – CF) w porównaniu do innych.

Możliwość opracowania charakteryzującej się niskim Śladem Węglowym (CF) „zielonej” koncepcji planowania i projektowania, ograniczenia zużycia surowców i zintensyfikowania współpracy z dostawcami o niskim bilansie emisji CO2.

Spełnianie oczekiwań najbardziej wymagających klientów w celu zdobycia pozycji lidera rynku i zwiększenia świadomości konsumentów w zakresie ochrony środowiska.

Możliwość używania niezależnego wyróżniania i oznakowania weryfikacyjnego w marketingu i komunikacji.

Jak wynika z globalnych badań, coraz częściej inwestorzy i inni interesariusze wymagają od organizacji informacji dotyczącej wielkości Śladu Węglowego. Obliczenie Śladu Węglowego organizacji stało się częścią Corporate Social Responsibility (CSR) – możliwość wpisania danych z obliczeń do strategii odpowiedzialnego biznesu.

Coraz większą rolę zyskują także raitingi ESG (np. CDP, SMETA, EcoVadis), z których interesariusze korzystają w celu przygotowania analiz i ocen.

Obowiązek uwzględniania informacji o emisjach firmy w raportowaniu niefinansowym będzie dotyczył wszystkich spółek zatrudniających powyżej 250 pracowników (począwszy od raportowania za rok finansowy 2023).

W celu skorzystania z naszych usług

zapraszamy do kontaktu: