AEP

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa

audyt energetyczny

ABZ Energia wykonuje profesjonalne audyty energetyczne przedsiębiorstw.

Audyty te nie tylko spełniające wymagania ustawy o efektywności energetycznej, ale przede wszystkim stanowiące podstawę we wdrażaniu wieloletniej strategii podnoszenia efektywności energetycznej naszych Klientów.

Audyty energetyczne przedsiębiorstw przeprowadza nasz doświadczony zespół ekspertów. Dodatkowo aktywnie współpracujemy z naukowcami z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Łódzkiej, Instytutu Kolejnictwa i innych uczelni technicznych. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem pomiarowym.

Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa realizowany przez ABZ Energia:

 W roku 2015 została opublikowana norma PN-EN 16247, która podaje zasady opracowania dla wszystkich audytów energetycznych. Stosowanie tej normy dla audytów energetycznych przedsiębiorstw zaleca Dyrektywa 2012/27/UE i audytorzy ABZ Energia stosują się do tych wytycznych.

Wg normy PN-EN 16247 audyt energetyczny – to :

„systematyczna kontrola i analiza wykorzystania i zużycia energii przez obiekt, budynek, system lub organizację mająca na celu identyfikację przepływów energii i potencjał poprawy efektywności energetycznej a także raportowanie.” Norma mówi więc, że audyt to wszystkie czynności związane z diagnostyką gospodarki energetycznej – badania, analizy, oceny.

Opracowaniem zawierającym syntetyczną ocenę i proponowane (rekomendowane) działania usprawniające jest raport z audytu.

Celem głównym Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa jest taki dobór rozwiązań, urządzeń, technologii aby zmniejszyć zużycie energii przy zachowaniu parametrów użytkowych obiektu, instalacji, zakładu.

 W oparciu o uzyskane informacje oraz wizje lokalne, kluczowe pomiary i analizę dostępnej w firmie dokumentacji i danych oraz procesów przeprowadzamy Audyt Energetycznego Przedsiębiorstwa, zgodny ze standardem Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20-05-2016 (z późniejszymi zmianami), określany jako „… procedura mająca na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących, proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.”

Wynikiem wykonanego Audytu będzie raport zawierający w szczególności wnioski i uzasadnienie do podejmowania zmian w infrastrukturze obiektów i instalacji (również procedur i procesów) poprawiających wskaźniki efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Dla proponowanych w raporcie przedsięwzięć przedstawione zostaną efekty energetyczne, ekologiczne oraz ekonomiczne z projekcją finansową wyznaczając podstawowe wskaźniki ekonomiczne (SPBT, NPV, IRR, itd.)

Raport z Audytu będzie podstawą zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o którym mowa w Art.38.1. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016 poz. 831).

Dodatkowo, jeśli to będzie możliwe,  wskazane zostaną programy do uzyskania dofinansowań związanych z poszczególnymi rekomendowanymi modernizacjami.

Przykłady obszarów energetycznych, których dotyczą rekomendacje opracowywane przez ekspertów ABZ Energia w ramach Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa:
  • efektywne technologie
  • automatyka i sterowanie (np. systemów grzewczych, wentylacyjnych, oświetlenia)
  • zastosowanie OZE
  • odzysk energii (np. ekonomizery – odzysk ciepła z emiterów, systemu odzysku ciepła ze sprężarek)
  • systemy monitoringu i zarządzania energią
  • likwidacja miejsc powstawania strat energii
  • i wiele innych

UWAGA:

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa (zgodnie z wymogami Ustawy) należy przeprowadzać w cyklach co 4 lata. Audyt nie obejmuje: wykonania projektów, wykonania programów funkcjonalno-użytkowych, ingerencji w proces technologiczny.

Jak pracujemy

Plan audytu
Wizyta audytorska / wizja lokalna
Zbieranie danych/ Opracowanie materiałów
Inwentaryzacja własna/ pomiary/ obserwacje
Raport z audytu, analizy i wnioski

Kompleksowa usługa

Audyt jest doskonałym krokiem do dalszych pracy nad optymalizacje efektyywności energetycznej. Po zapoznaniu się z sytuacją Państwa przedsiębiorstwa i oczekiwaniami w zakresie uzyskania oszczędności w obszarze zużywanych energii w ramach naszych usług proponujemy realizację dostępnych opcji  kompleksowo lub w wariantowo 

Opcja 1

AEP - AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA .

Opcja 2

AUDYT NA POTRZEBY SYSTEMU MONITORINU ZUŻYCIA MEDIÓW I NADZORU NAD EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNA ISEE

Opcja 4

KONSULTING EKSPERÓW I WSPARCIE W PODEJMOWANIU DECYZJI

Opcja 3

USŁUGA ISEE – INTELIGENTNY SYSTEM MONIOTRINGU I NADZORU NAD EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ.

Zaufali nam

0
Przeprowadzonych audytów dla dużych i średnich firm w Polsce
0 mln
Dofinansowań i oszczedności w zużyciu energii i paliw rocznie pozyskujemy dla naszych Klientów
JESTEŚ ZAINTERESOWANY

Profesjonalnym audytem energetycznym?

Materiały dodatkowe

Pobierz dodatkowe materiały PDF ze szczegółami naszych usług

Pobierz PDF
Zaproponuj Spotkanie